Η δοκιμασία ανάκλισης (tilt table test) είναι μια μη επεμβατική εξέταση που στοχεύει η διερεύνηση της αιτιολογίας συγκοπτικών επεισοδίων. Η εξέταση πραγματοποιείται σε ειδική κλίνη, η οποία έχει τη δυνατότητα  αλλαγής  της κλίσης της από οριζόντια σε κατακόρυφη, σε ήσυχο, δροσερό και απαλού φωτισμού χώρο. Ο ασθενής ξαπλώνει στην ειδική κλίνη και το σώμα του συγκρατείται με τη βοήθεια ιμάντων. Αν ο ασθενής δεν νοσηλεύεται,  τοποθετείται περιφερική ενδοφλέβια γραμμή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων και ορού ενδοφλεβίως στη διάρκεια της εξέτασης. Στον ασθενή επικολλούνται αυτόκολλητα μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού αλλά και η καταγραφή της, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αρτηριακή πίεση μετράται στην αρχή και στη δυνέχεια σε σταθερά χρονικά διαστήματα.

Μετά από μία αρχική περίοδο σταθεροποίησης των συνθηκών, διάρκειας 5 λεπτών σε ύπτια θέση (15 λεπτών μετά τη φλεβοκέντηση σε εξωτερικό ασθενή), η κλίση της κλίνης αυξάνεται σε γωνία 60-70 μοιρών. Εφόσον ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα (ζάλη, ναυτία, εφίδρωση, τάση προς λιποθυμία ή και απώλεια συνείδησης), παραμένει σε αυτή τη θέση  για 20 λεπτά και ακολουθεί ο ψεκασμός 400mcg νιτρογλυκερίνης κάτω από τη γλώσσα. Η δεύτερη αυτή φαρμακολογική φάση διαρκεί άλλα 15 λεπτά.

Εάν δεν εμφανιστούν συμπτώματα, η εξέταση είναι αρνητική. Εάν εμφανιστούν τα ανωτέρω συμπτώματα, η εξέταση είναι θετική και σημασία έχει η κατηγοριοποίηση της αντίδρασης.

  1. Μικτός τύπος: ο καρδιακός ρυθμός μειώνεται την ώρα του συγκο­πτικού επεισοδίου αλλά η κοιλιακή συχνότητα δεν πέφτει < 40 bpm. Η αρτηριακή πίεση μειώνεται πριν συμβεί η μείωση του καρδιακού ρυθμού.
  2. Καρδιοανασταλτατική αντίδραση χωρίς ασυστολία: ο ρυθμός μειώνεται με κοιλιακή συχνό­τητα < 40 bpm για >10 sec αλλά ασυστολία >3 sec δεν συμβαίνει.
  3. Καρδιοανασταλτατική αντίδραση με ασυστολία: ασυστολία >3 sec.
  4. Αγγειοκινητική αντίδραση: ο ρυθμός δεν πέφτει >10% από το μέγιστο της δοκιμασίας, την ώρα του επεισοδίου, αλλά κατακρημνίζεται μόνο η Α.Π.

Η εξέταση είναι ασφαλής. Στη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής μπορεί να λιποθυμήσει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ανακτά τις αισθήσεις του άμεσα με την επαναφορά του από κατακόρυφη σε ύπτια θέση, ενώ σπάνια μπορεί να απαιτηθεί χορήγηση ενδοφλέβιου φαρμάκου για αύξηση της καρδιακής συχνότητα και της αρτηριακής πίεσης.

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes